01 Lipanj 2020

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STRUČNU KONTROLU

Krajnji rok za zaprimanje zahtjeva za stručnu kontrolu je 31.05., kako je navedeno u
Pravilima za certificiranje proizvoda PR-01/7, (5. Postupak stručne kontrole i certificiranja),
koja se nalaze na web stranici Eko Razvoj d.o.o., a sukladno Uredbi Komisije EZ br.
889/2008. Članak 71. Obavijesti
"Svake godine, prije datuma koji naznači kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova, subjekt
obavješćuje kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu o svojem rasporedu proizvodnje biljnih
proizvoda, navodeći raščlambu po zemljišnim česticama."
Iznimno, zbog izvanredne situacije epidemije koronavirusa COVID-19, ove godine rok se
produžuje za 15 dana, do 15.06.2020.
APPRRR je produžila rokove za prijavu poticaja, a zbog mjera predostrožnosti usporen je i otežan
rad i proizvođači čekaju na izmjene ukoliko ih imaju ili na prijavu poticaja, pa samim time kasne sa
podnošenjem zahtjeva.

Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.